Privacybeleid

Privacybeleid

Privacybeleid

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV) bevat regels voor het verwerken van persoonsgegevens. In het kader van deze wet wordt in dit reglement kort beschreven hoe wij omgaan met de persoonsgegevens van de bezoekers van onze website.

 1. Regelgeving

 

Hoofdregel is dat persoonsgegevens alleen in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Daarnaast mogen persoonsgegevens slechts worden verzameld als daarvoor een precieze doelomschrijving wordt gegeven.

Bovendien bepaalt de wet dat persoonsgegevens slechts mogen worden verwerkt voor zover zij toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn.

Behalve bovengenoemde algemene regels geldt dat er voor elke verwerking van persoonsgegevens binnen ons bedrijf een rechtvaardigingsgrond aanwezig moet zijn.

De gegevensverwerking is gerechtvaardigd als het verwerkingsdoel gebaseerd is op minimaal één van de zes rechtsgrondslagen die in de Verordening worden gegeven.
De grondslagen luiden als volgt:

 • De betrokkene heeft voor de verwerking zijn specifieke toestemming gegevenDe gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is.
 • De gegevensverwerking is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen.
 • De gegevensverwerking is noodzakelijk om een vitaal belang te beschermen van de betrokkenen, of van een andere natuurlijk persoon. Het gaat hierbij vaak over gezondheid.
 • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de goede vervulling van een publiekrechtelijke taak.
 • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van degene die de gegevens verwerkt (of van een derde aan wie de gegevens worden verstrekt).
 1. Rechten van betrokkenen

De wet bepaalt niet alleen de plichten van degenen die de persoonsgegevens verwerken, maar bepaalt ook de rechten van de personen van wie de gegevens worden verwerkt. Deze rechten worden ook wel de rechten van betrokkenen genoemd, en bestaan uit de volgende rechten:

 • Recht op informatie: Betrokkenen hebben het recht om aan te vragen of zijn/haar persoonsgegevens worden verwerkt.
 • Inzagerecht: Betrokkenen hebben de mogelijkheid om te controleren of, en op welke manier, zijn/haar gegevens worden verwerkt.
 • Correctierecht: Als duidelijk wordt dat de gegevens niet kloppen, kan de betrokkene een verzoek indienen om dit te corrigeren.
 • Recht van verzet: Betrokkenen hebben het recht te vragen om hun persoonsgegevens niet meer te gebruiken.
 • Recht om vergeten te worden: In gevallen waar de betrokkene toestemming heeft gegeven om gegevens te verwerken, heeft de betrokkene het recht om de persoonsgegevens te laten verwijderen.
 • Recht op bezwaar: Betrokkenen hebben het recht om bezwaar aan te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens. Ons bedrijf zal hieraan voldoen, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking.

 

 1. Verwerking binnen ons bedrijf

Wij informeren betrokkenen over het gebruik van hun persoonsgegevens en met welk doel dat gebeurt. We bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk of dan wettelijk nodig is in het kader van bewaartermijnen.

Als er een contactformulier op de website wordt ingevuld of een e-mail wordt verstuurd, dan worden die gegevens bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van de e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Persoonsgegevens worden binnen ons bedrijf niet doorgegeven aan andere landen of internationale organisaties.